Drejat

Koppar i porslinslera


Koppar i lergods


Koppar i lergods


Kopp och skål i lergods


Kopp och skål i lergods


Thaiskålar


Thekopp i porslin